Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice

 

Izbicko, 2012-02-07
OŚ.DŚ.6220.1.2012
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) zawiadamia się, że na wniosek Biura Projektów „DOMEL” inż. Iwona Dołżycka działająca w imieniu Gminy Izbicko ul. Kościuszki 11/25, 45-064 Opole, zostało wszczęte  
postępowanie
 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowie gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice”.
 Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 KPA strony mają prawo do czynnego udziału 
w każdym stadium postępowania.
            Zgodnie z art. 73 § 1 KPA strony mają możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy: dokumentacją (wniosek, karta informacyjna przedsięwzięcia) w Urzędzie Gminy w Izbicku ul. Powstańców Śląskich 12, pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 800 do 1700, wtorek ÷ czwartek 730 - 1530, piątek 730-1430 oraz wnieść pisemnie uwagi, wnioski lub zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
                                                                                                                                                                            Wójt Gminy
                                                                                                                                                                                 /  -  /
                                                                                                                                                                           Brygida Pytel
Wersja XML