Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Rozwoju Gminy Izbicko

UCHWAŁA NR XIV.85.2015
RADY GMINY IZBICKO
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Izbicko


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 1649, zm. z 2015 r. poz. 349, 1240 i 1358.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Strategię Rozwoju Gminy Izbicko w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XX/115/08 Rady Gminy Izbicko z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Izbicko”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy Izbicko
Henryk Zettelmann

Załącznik nr 1 do uchwały: PDFUchwała nr XIV.85.2015.pdf
 

Wersja XML