Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz - 3

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO

o powtórnym  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz - 3

 

   Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 r. poz. 503) oraz uchwały Rady Gminy Izbicko nr XVII.132.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz - 3

zawiadamiam

o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz - 3.

  Projekt planu wyłożony będzie do publicznego wglądu  w dniach od 2 sierpnia  2022 r. do 31 sierpnia  2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku  w pok. Nr 15, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, oraz udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Izbicko  (http://bip.izbicko.pl/245/350/ogloszenia-zawiadomienia-i-komunikaty.html)

    Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu, odbędzie się w dniu 30.08.2022 o godz. 16³° w Sali OSP w Krośnicy ul. Wiejska 56.

  Informuję, że wyłożenie projektu i debata publiczna odbędą się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń i ograniczeń sanitarnych.

 

   Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w  projekcie planu, może wnieść uwagi.  Uwagi dotyczące wyłożonego projektu  planu mogą być wnoszone:

1) w formie papierowej na adres: Urząd Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko;

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej: poprzez pocztę elektroniczną (ug@izbicko.pl),  lub za pomocą platformy ePUAP (identyfikator: ugizbicko).

  Uwagi należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy – w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2022 r.   

 

   Ponadto - zawiadamiam o prowadzonym równocześnie postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krośnica, Borycz - 3 i udziale społeczeństwa w tym postępowaniu (art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.). Uwagi i wnioski w tym  postępowaniu można wnosić w formie pisemnej i ustnie do protokołu – w Urzędzie Gminy, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w okresie do14 września 2022 r.  e-mail:

  

    Na podstawie art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania dokumentów planistycznych gromadzone są i przetwarzane dane osobowe. Administratorem danych osobowych jest Gmina Izbicko, reprezentowana przez Wójta Gminy. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzoną procedurą sporządzania planu miejscowego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Izbicko  http://bip.izbicko.pl/2845/274/dane-osobowe.html  w zakładce: RODO.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Z up. Wójta Gminy

Sekretarz Gminy

Mgr Marzena Baksik

PDFZAŁ. 2 RYS. BORYCZ 2 WYŁOŻENIE.pdf (12,16MB)
PDFZAŁ. 1 RYS. KROŚNICA 2. WYŁOŻENIE.pdf (14,15MB)
PDFUCHWAŁA PROJEKT DO 2. WYŁOŻENIA.pdf (403,76KB)
PDFPROGNOZA ZAŁ.1.pdf (439,75KB)
PDFPROGNOZA ZAŁ. 3 BORYCZ.pdf (1,08MB)
PDFPROGNOZA ZAŁ. 2 KROŚNICA.pdf (1,14MB)
PDFPROGNOZA KROŚNICA, BORYCZ 3 TEKST.pdf (856,98KB)ZIPZAŁ. 2 RYS. BORYCZ 2 WYŁOŻENIE.zip (9,61MB)
ZIPZAŁ. 1 RYS. KROŚNICA 2. WYŁOŻENIE.zip (11,47MB)