Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbicko

Izbicko, dnia 4 stycznia 2022 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO

o wyłożeniu do publicznego wglądu
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbicko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Izbicko Nr XXIX.233.2021 z dnia 31 maja 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbicko” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 stycznia do 9 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12 w godzinach pracy urzędu: pn. – 7:30 – 17:00, wt. – czw. – 7:30 – 15:30, pt. – 7:30 – 14:00. Z projektem zmiany studium można także zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izbicko: http://bip.izbicko.pl/245/350/ogloszenia-zawiadomienia-i-komunikaty.html

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12 w Sali Narad o godzinie 11:00.

Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres:

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Izbicko z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 marca 2022 r.

 

Wójt Gminy Izbicko

Brygida Pytel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Izbicko
oraz umieszczono na stronie internetowej Biuletynu informacji Publicznej
http://bip.izbicko.pl/
w dniach od 4 stycznia 2022 r. do 2 marca 2022 r.

 

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wobec powyższego obowiązują także nowe środki zabezpieczające wolności i prawa związane z ochroną danych osobowych na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

W związku z tym, informuję, że:

 1. złożenie wniosku/uwagi stanowić będzie odpowiedź na ogłoszenie/obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko;
 2. administratorem podanych danych osobowych we wniosku/uwadze jest Wójt Gminy Izbicko z siedzibą ul. Powstańców Śl. 12, 47-180 Izbicko i są one podawane w celu składania wniosków do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 3. składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 4. podane dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii "A" (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście);
 5. w przypadku kiedy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany przez wykonawcę wyłonionego w drodze przeprowadzonego przetargu, podane dane osobowe będą udostępnione Wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 6. składający wniosek/uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 7. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy;
 8. konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania;
 9. podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi: art. 17 pkt 1 i pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn.zm.) oraz § 12 pkt 4 i pkt 16 w związku z załącznikiem nr 4 i nr 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 10. składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek– wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
 11. dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@izbicko.pl.

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko.pdf (1,03MB)
PDFStudium- zmiana.pdf (47,31MB)
PDFTEKST STUDIUM.pdf (1,92MB)
PDFzmiana studium- kierunki rozwoju.pdf (5,80MB)
PDFZmiana Studium- prognoza oddziaływania na środowisko.pdf (2,56MB)
PDFzmiana studium- rysunek.pdf (6,39MB)