Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY IZBICKO

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

  

Zawiadamiam, że tutejszy organ  zakończył  postępowanie dowodowe  w sprawie wydania  decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 10563_LE_KamienSl_107 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 473/13, 473/15, obręb ewidencyjny 00061 – Otmice.

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zmianami), organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, iż przed wydaniem decyzji zainteresowane strony mogą zapoznać się i wypowiedzieć co do zgromadzonych w sprawie dowodów oraz zgłoszonych żądań, zgodnie z art. 10 wyżej cyt. ustawy, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia  w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w Izbicku.

Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.

 

z up. Wójta Gminy

Sekretarz Gminy

mgr Marzena Baksik