Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO o przystąpieniu do sporządzenia następujących zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów oraz Izbicko, Grabów – 2

Izbicko, 16 listopada 2021 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO

o przystąpieniu do sporządzenia następujących zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Izbicko, Grabów – 2

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn.zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Izbicku następujących uchwał:

 • uchwały nr uchwały Nr XXXII.264.2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Izbicko i Grabów, gmina Izbicko, w granicach określonych na załącznikach nr 1 i 2 do przedmiotowej uchwały,
 • uchwały Nr XXXII.265.2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Izbicko, Grabów - 2, gmina Izbicko, w granicach określonych na załącznikach od nr 1 do nr 7.

 

                Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Urzędzie Gminy  w Izbicku, ul. Powstańców Śl. 12, 47-180 Izbicko (e-mail: ug@izbicko.pl) , w terminie do dnia 6 grudnia 2021 r. Ponadto zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska, które mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.                                           

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy

Brygida Pytel

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych, które Administrator pozyskuje bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Izbicko z siedzibą w Izbicku, przy ul. Powstańców Śl. 12, 47-180 Izbicko.
 2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email ug@izbicko.pl, telefonicznie pod numerem 774617221, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez telefon komórkowy 668 620 696.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w związku zuchwałą Rady Gminy w Izbicku o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,w tym przyjęcia i rozpatrzenia Pani/Pana wniosku, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu Wójta Gminy Izbicko (dalej również jako Ogłoszenie).
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Artykuł 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).
 6. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora. Odbiorcami mogą być także podmioty działające w oparciu o przepisy prawa. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom Administrator zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt prowadzonym przez Administratora. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, tj. zostaną przetworzone w taki sposób, aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021r. poz. 741 z późn.zm.). Konsekwencją niepodania danych, jest brak możliwości złożenia przez Panią/Pana wniosku, o którym mowa w niniejszym Ogłoszeniu.
 12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

Dane osobowe - to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.