Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku

Izbicko, 2021-08-26

OŚ.602.1.2021

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) i art. 30, 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, ze zm.) Wójt Gminy Izbicko

informuje

o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzony projekt Programu ochrony środowiska dla Gminy Izbicko na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku wraz z prognozą oddziaływania na  środowisko w terminie od 26 sierpnia 2021 r. do 15 września 2021 r.

Dokumenty dostępne są do wglądu:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Izbicku, https://bip.izbicko.pl
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy w Izbicku, https://www.izbicko.pl
  • w Urzędzie Gminy w Izbicku, ul. Powstańców śląskich 12, 47-180 Izbicko , pokój nr 15 w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie 21 dni tj. od         26 sierpnia 2021 r. do 15 września 2021 r.:

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śl. 12, 47-180 Izbicko lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Izbicku,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym tj. e-mail na adres:os@izbicko.pl lub poprzez elektroniczna skrzynkę podawczą ePUAP.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Izbicko.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izbicko https://bip.izbicko.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Izbicko https://www.izbicko.pl

 

PDFObwieszczenie.pdf (657,17KB)
PDFProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Izbicko na lata 2021-2024.pdf (4,97MB)
PDFPrognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gm. Izbicko na lata 2021-2024.pdf (4,42MB)