Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydaniu decyzji o środ. uwarunkowaniach dla zadania - budowa kanalizacji sanitarnej wraz przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata

 

 

OŚ.DŚ.6220.2.2013

 

 

 Obwieszczenie

Wójta Gminy Izbicko

 

 

 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.), art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływanie na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)

 

Wójt Gminy Izbicko

zawiadamia,

 

o wydaniu decyzji Nr OŚ.DŚ.6220.2.2013 z dnia 06.05.2013r. zmieniającej ostateczną decyzję Wójta Gminy Izbicko Nr OŚ-DŚ-7627/11/07 z dnia 27.12.2007 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieciową pompownią ścieków sanitarnych i zasilaniem elektroenergetycznym dla miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata w gminie Izbicko

 

Decyzja została wydana na wniosek inwestora: Wodociągi i Kanalizacja w Opolu z siedzibą 45-222 Opole ul. Oleska 64 z dnia 22.02.2012 r.

w związku z brakiem poinformowania stron i społeczeństwa o uzupełnieniu do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 12, pok. 2 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Izbicku www.bip.izbicko.pl;

oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 12 i w miejscu planowanej realizacji inwestycji.

                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                         /  -  /

                                                                                  Brygida Pytel

 

Otrzymują:

 1. Inwestor
 2. Sołtys wsi Krośnica, Borycz, Utrata
 3. Gmina Izbicko
 4. strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 .06.1960 r. – Kpa
 5. a/a
Wersja XML