Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

5. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata

Izbicko, dnia 22.04.2013r.

 

 

OŚ.DŚ.6220.2.2013

 

 

 Obwieszczenie - zawiadomienie o zakończeniu postępowania

 

 

Wójt Gminy Izbicko, stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1660 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Izbicko nr OŚ-DŚ-7627/11/07 z dnia 27.12.2007 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieciową pompownią ścieków sanitarnych i zasilaniem elektroenergetycznym dla miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata w gminie Izbicko

Informuję, że w toku powyższego postępowania uzgodniono warunki realizacji przedsięwzięcia z:

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. organ administracji obowiązany jest przed

rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do

przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając

ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że

wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron do racji ich czynnego udziału

w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 Kpa informuję, że z aktami niniejszej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 12 w pokoju nr 2 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni  od otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Izbicku: www.bip.izbicko.pl,  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

                                                                                Z-ca Wójta

                                                                                     /  -  /

                                                                            Grzegorz Koprek                                                                                                        

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Inwestor
 2. Sołtys Wsi Krośnica, Borycz, Utrata
 3. Gmina Izbicko
 4. strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 .06.1960 r. – Kpa
 5. a/a
Wersja XML