Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

4. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w sprawie zmiany decyzji o środ. uwrunk. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO

o wydanym postanowieniu – brak ooś

w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 oraz  art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

 

z a w i a d a m i a m
 

że  w  dniu   08 kwietnia 2013 roku   zostało  wydane  postanowienie  Nr OŚ.DŚ.6220.2.2013

o odstąpieniu  od  obowiązku    przeprowadzenia  oceny   oddziaływania   na     środowisko przedsięwzięcia   polegającego  na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieciową pompownią ścieków sanitarnych i zasilaniem elektroenergetycznym dla miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata w gminie Izbicko

 

na wniosek inwestora:  Wodociągi i Kanalizacja w Opolu z siedzibą 45-222 Opole ul. Oleska 64 o zmianę decyzji Wójta Gminy Izbicko nr OŚ-DŚ-7627/11/07 z dnia 27.12.2007 r.

 

Z treścią zgromadzonej dokumentacji, materiałami w sprawie oraz treścią wyżej wymienionego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Izbicku pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

            Obwieszczenie zamieszcza się:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.izbicko.pl

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Izbicku

- w miejscu realizacji przedsięwzięcia- miejscowość Krośnica, Borycz, Utrata

 

 

                                                                             Wójt Gminy

                                                                                   /  -  /

                                                                         Brygida Pytel

Wersja XML