Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

3. Obwieszczenie Wóta Gminy Izbicko o wydanych postanowieniach organów opiniujących w sprawie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami dla miejsc. Krośnica, Borycz, Utrata".

 

Izbicko, dn. 03.04.2013 r.

OŚ.DŚ.6220.2.2013

           

 


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO

o wydanych postanowieniach organów opiniujących

w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

z a w i a d a m i a m
 


            że  w związku z wszczętym w dniu 12.02.2013 r. postępowaniem na wniosek Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieciową pompownią ścieków sanitarnych i zasilaniem elektroenergetycznym dla miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata w gminie Izbicko  w zakresie dodatkowych działek na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej oraz zmiany materiału rur

zostały wydane zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) opinie organów opiniujących tj.:

 

 

            Z treścią zgromadzonej dokumentacji, materiałami w sprawie oraz treścią wyżej wymienionych opinii można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Izbicku pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

            Obwieszczenie zamieszcza się:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.izbicko.pl

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Izbicku

- w miejscu realizacji przedsięwzięcia- miejscowość Krośnica, Borycz, Utrata

           

                                                                                                z up. Wójta Gminy

                                                                                                   ekretarz Gminy

                                                                                                           /  -  /

                                                                                                Marzena Czech

Wersja XML