Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa gospodarstwa polegająca na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w bezściółkowym systemie utrzymania w miej. Suchodaniec"

             Izbicko, dnia  2020-09-30

OŚ.DŚ.6220.3.2020

 

O B W I E S ZC Z E N I E

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.)

Wójt Gminy Izbicko podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

Rozbudowie gospodarstwa polegająca na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej w bezściółkowym systemie utrzymania z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 1147/5 obręb Suchodaniec”

 

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 31.08.2020 r. przez Panią Katarzynę Szymurską, ul. Lotnicza 21 b, 99-100 Łęczyca oraz Pana Zbigniewa Naparty, ul. Lotnicza 21 b, 99-100 Łęczyca działający jako pełnomocnicy pana Waldemara Kubik, ul. Powstańców śląskich 3, 47-100 Sucha.  

Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71
ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
tj. mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 3 (przedsięwzięcia nieosiągające progów określonych w ust. 1, jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone w ust.1)  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

 

Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Izbicko, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Pismami z dnia 16 września 2020 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wydanie opinii i uzgodnień dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

  • zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym z wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, postanowieniem organu właściwego do wydania decyzji, stanowiskami  innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków) wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku przy ul. Powstańców Śląskich 12, pok. 15 w godzinach pracy Urzędu,
  • składania uwag i wniosków do Wójta Gminy Izbicko w formie pisemnej, ustnie
    do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
    bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni,
    od 28.09.2020r. do 28.10.2020r., na adres: Urząd Gminy Izbicko ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko, poczta elektroniczna – .

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Izbicko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko
, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 29 ww. ustawy - każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

 

Podano do publicznej wiadomości w dniu 28 września 2020r. poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia: na stronie internetowej Urzędu Gminy Izbicko: www.bip.izbicko.pl,  na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz na tablicy informacyjnej w miejscowości Suchodaniec.

 

                                                                                                  Wójt Gminy

                                                                                                       /  -  /

                                                                                                 Brygida Pytel