Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Izbicko, 2013-02-27

OŚ.DŚ.6220.2.2013                                                                

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art.73 ust.1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm) oraz na podstawie art. 49, art. 61 § 4, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000 r  Nr 98., poz.1071 z późn. zmianami/,

zawiadamiam

 że na wniosek z dnia 12.02.201 r. /data wpływu 15.02.2013r./ uzupełnionego pismem z dnia 22.02.2013 r. /data wpływu 25. WiK Opole Sp. z o.o. ul. Oleska 64, 45-222 Opole zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieciową pompownią ścieków sanitarnych i zasilaniem elektroenergetycznym dla miejscowości Krośnica, Borycz, Utrata w gminie Izbicko”

            Przedmiotem niniejszego postępowania jest zmiana decyzji środowiskowej polegająca na dodaniu dodatkowych działek, na których będzie realizowana inwestycja.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje Wójt Gminy Izbicko po zasięgnięciu opinii następujących organów:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20 zgodnie z art.74 ust.3 w/w ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa, w myśl którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie.

 W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia można w Urzędzie Gminy w Izbicku ul. Powstańców Śląskich 12,  pokój nr 2,  w godzinach pracy Urzędu zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski.

 Niniejsze zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z treścią wniosku i zgłoszenia uwag i wniosków zostało podane do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Izbicku, na tablicy ogłoszeń sołectwa Krośnica, Borycz, Utrata oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

                                                                                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                                                                                             /  -  /

                                                                                                                                                                       Brygida Pytel

Wersja XML