Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE o naborze na stanowisko referenta ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Izbicku

PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko Referent ds. ochrony danych osobowych.pdf
 

 

 OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Izbicko

na stanowisko referenta ds. ochrony danych osobowych

 w Urzędzie Gminy w Izbicku

 

 

 

 

W trakcie wykonywania pracy do obowiązków pracownika należy:

 1. Bieżąca ewidencja i kompletowanie przepisów prawnych oraz wytycznych jednostek nadrzędnych wynikających z zakresu czynności,
 2. Kompletowanie i bieżące ewidencjonowanie przechowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego zgodnie z instrukcją kancelaryjna i archiwalną,
 3. Doskonalenie zawodowe, doskonalenie form i metod pracy,
 4. Prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości,
 5. Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków obywateli,
 6. Zadania z zakresu przygotowania Gminy do stosowania przepisów RODO tj:

REALIZACJA ORAZ KOORDYNOWANIE SPRAW ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI W ZAKRESIE WŁAŚCIWOŚCI STANOWISKA.

 

 

ORGANIZUJE I PROWADZI

STOSUJE I UCZESTNICZY WE WDRAŻANIU POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W ZAKRESIE WŁAŚCIWOŚCI STANOWISKA.
WYKONUJE INNE ZADANIA W RAMACH STANOWISKA PRACY.

 

 

 1. list motywacyjny
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej
 4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

 

 

 1. Praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku na II piętrze, budynek nie posiada windy
 2. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Wymiar czasu pracy – pełny etat, umowa o pracę na czas nieokreślony, pierwsza umowa o pracę na czas określony tj. 6 miesięcy;termin zatrudnienia 1 marca 2019r
 4. Obsługa urządzeń biurowych.
 5. Praca na stanowisku wymaga:

a. samodzielności,

b. umiejętności podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,

c. efektywności w działaniu,

d. obowiązkowości,

e. odpowiedzialności, rzetelności, staranności i dokładności,

f. umiejętności radzenia sobie ze stresem,

g. komunikatywności, zdolności interpersonalnych,

h. umiejętności pracy w zespole.

 

 


Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej i opisanej kopercie: , Konkurs na stanowisko referenta ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Izbicko złożyć należy w sekretariacie Urzędu Gminy w Izbicku  do dnia 25 lutego 2019r. do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia, doręcza informację z   Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w kartotece karnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Izbicku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018r.  poz. 1000 z póz. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopad 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 poz. 1260 z póź. zm.)”.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Izbicku  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu styczniu 2019r. wyniósł  mniej niż 6%.

 

Wójt Gminy Izbicko

Brygida Pytel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z procesem rekrutacji na stanowisko  Referenta ds.. ochrony danych osobowych  w Urzędzie Gminy w Izbicku 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych :

 1. Nr telefonu
 2. Adres e-mail

 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest:

Wójt Gminy Izbicko

ul. Powstańców Śląskich 12

47-180 Izbicko

Tel. 77 4617 221

 

 1. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji

 

 1. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji

 

 1. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także do wycofania zgody w dowolnym momencie

 

 

 

………………………………….…                …………………………………………………                        

                           MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                                              CZYTELNY PODPIS

                                                                                                                           OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula Informacyjna

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119,  str. 1 z późn. zm.) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójta Gminy Izbicko.., z siedzibą w Izbicko pod adresem 47-180 Izbicko ul. Powstańców Śl. 12..
 2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: wojt@izbicko.pl
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: wojciechjanicki@bodo24.pl
 4. Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w celu i na potrzeby procesu rekrutacji, w zakresie przekazanym administratorowi przez osobę fizyczną, której dane dotyczą w CV.
 5. Osoba fizyczna, której dane dotyczą, która chce przystąpić do procesu rekrutacji musi zamieścić w swoim CV co najmniej imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail., wykształcenie, doświadczenie zawodowe. Osoba, która nie poda minimalnego zakresu danych osobowych nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacji a jej dane zostaną niezwłocznie usunięte.
 6. Wszystkie dane osobowe wszystkich osób fizycznych, które będą brały udział w procesie rekrutacji, zostaną usunięte niezwłocznie po zakończonym procesie rekrutacji.
 7. Osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą ma prawo :

Wójt Gminy Izbicko

/-/

Brygida Pytel

 

PDFOGŁOSZENIE na stanowisko RODOO.pdf
PDFRegulamin naboru na wolne stanowisko.pdf
PDFZarzadzenie-powolanie komisji.pdf
PDFZarządzenie w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowisko.pdf
PDFZarządzenie w sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowisko.pdf
 

 

 

Wersja XML