Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku w systemie zaprojektuj i wybuduj

                                       

 

Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Izbicku

w  systemie zaprojektuj i wybuduj

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - powtórzenie czynności.pdf
 

PDFZawiadomienie o powtórzeniu czynności oceny ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

PDFpytania do przetargu ZP.271.11.2018.pdf
 

PDFOgłoszenie nr 660821-N-2018.pdf

PDFSIWZ -Poprawa efektywności energetycznej zał od 1 do 7.pdf

PDFZałacznik nr 8 Program Funkcjonalno użytkowy.pdf
PDFZałącznik nr 9 Audyt energetyczny.pdf
PDFZałącznik nr 9 Audyt energetyczny oświetlenie.pdf
PDFZałącznik nr 10 Studium Wykonalności Inwestycji.pdf
PDFzalacznik-nr-11-wniosek-o-dofinansowanie-do-rpo-wo-2014-2020.pdf
 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Powstańców Śl. 12, 47-180 Izbicko, sekretariat Urzędu Gminy w Izbicku do dnia 28.12.2018r. r. do godziny 10.45 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale IX SIWZ.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
 3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. X. 1 niniejszej SIWZ zostanie odrzucona na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali nr 14 - sala narad –  w dniu   28.12.2018r., o godzinie 11.00.
Wersja XML