Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetwarzanie danych osobowych

Obowiązek informacyjny – Jak są przetwarzane Państwa dane osobowe?

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane
są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku

ul. Powstańców Śląskich 16

47-180 Izbicko

odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku poprzez adres email:  zgkiw_izbicko@o2.pl lub z inspektorem ochrony danych.

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Z Inspektorem ochrony danych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
i Wodociągowej w Izbicku  mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej:

Gdzie mogę się dowiedzieć jak są przetwarzane moje dane osobowe?

 

Klauzule informacyjne dotyczące spraw, które Państwa dotyczą można znaleźć:

  • na stanowisku obsługującym petenta
  • na stronie internetowej www.izbicko.pl
  • na stronie internetowej BIP Gminy Izbicko

Jakie uprawnienia mi przysługują?

 

W związku z przetwarzaniem przez Urząd Gminy Izbicko danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

1.     dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),

2.     do sprostowania danych (art. 16. RODO),

3.     do usunięcia danych (art. 17 RODO),

4.     do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

5.     do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

6.     do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

7.     prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

Do kogo mogę wnieść skargę?

 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku  narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW OSOBY FIZYCZNEJ W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających z RODO, a Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Osoba fizyczna może zgłosić wniosek do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.

1.     Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku rozpatruje wniosek złożony przez osobę fizyczną lub osobę działającą w jego imieniu:

-         w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,

-         w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań osoby fizycznej ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, administrator poinformuje osobę fizyczną o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,

-         w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem osoby fizycznej, administrator niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje osobę fizyczną o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

2.     Osoba fizyczna może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek osoby fizycznej powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

Osoba fizyczna może złożyć wypełniony wniosek w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku
lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

3.     Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Zakład Gospodarki Komunalnej
i Wodociągowej w Izbicku żądania osoby fizycznej.

4.     Osoba fizyczna uprawniona jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku

5.     W imieniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku administrator udziela osobie fizycznej odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem osoby fizycznej.

7.     Właściwym dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z administratorem danych pod adresem e-mail:

zgkiw_izbicko@o2.pl

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

Wersja XML