• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane osoboweObowiązek informacyjny – Jak są przetwarzane Państwa dane osobowe?

 

 

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa dla osób fizycznych, których dane  są przetwarzane. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie osób o przetwarzaniu ich danych osobowych.

 

 

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych w zakresie w jakim zbieranie danych osobowych nie jest obowiązkiem prawnym w Urzędzie Gminy w Izbicku

 

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Wójt Gminy Izbicko
ul. Powstańców Śląskich 12
47-180 Izbicko
Tel. 77 4617221

odpowiada za przetwarzanie danych w sposób bezpieczny, zgodny  z obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Urzędem Gminy w Izbicku poprzez email: wojt@izbicko.pl lub z inspektorem ochrony danych.

 

 

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?

Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Izbicko mogą Państwo skontaktować się poprzez nr tel. 668620696.

 

 

Gdzie mogę się dowiedzieć jak są przetwarzane moje dane osobowe?

 

Klauzule informacyjne dotyczące spraw, które Państwa dotyczą można znaleźć:

 • na danym stanowisku obsługującym petenta
 • na stronie internetowej www.izbicko.pl
 • na stronie internetowej BIP Gminy Izbicko

 

 

Jakie uprawnienia mi przysługują?

 

W związku z przetwarzaniem przez Urząd Gminy Izbicko danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
 2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),
 3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

 

 

 

7.    prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

 

 

Do kogo mogę wnieść skargę?

 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych przez Urząd Gminy Izbicko narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW OSOBY FIZYCZNEJ

W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do złożenia wniosku w zakresie obsługi jego praw wynikających  z RODO, a Urząd Gminy w Izbicku zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

Osoba fizyczna może zgłosić wniosek do Urzędu Gminy w Izbicku  w każdej chwili, poczynając od 25 maja 2018 r.

1.     Urząd Gminy w Izbicku rozpatruje wniosek złożony przez osobę fizyczną lub osobę działającą w jego imieniu:

 • w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
 • w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań osoby fizycznej ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania, administrator poinformuje osobę fizyczną o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
 • w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem osoby fizycznej, administrator niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje osobę fizyczną o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 1. Osoba fizyczna może złożyć wniosek o realizację swoich praw i wolności. Wniosek osoby fizycznej powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.

Osoba fizyczna może złożyć wypełniony wniosek w Urzędzie Gminy w Izbicku lub przesłać go za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@izbicko.pl

 1. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Urząd Gminy w Izbicku żądania osoby fizycznej.
 2. Osoba fizyczna uprawniona jest do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Urząd Gminy w Izbicku
 3. W imieniu Urzędu Gminy w Izbicku administrator udziela osobie fizycznej odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jeżeli jest to zgodne z życzeniem osoby fizycznej.

6.     Właściwym dla Urzędu Gminy w Izbicku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z administratorem danych pod adresem e-mail:

 wojt@izbicko.pl

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

 

 

 

Klauzule informacyjne

Działalność gospodarcza

Ochrona środowiska

Oświata

Podatki

Planowanie przestrzenne

Urząd Stanu Cywilnego

Inne

Wersja XML

Urząd Gminy w Izbicku
ul. Powstańców Śl. 12
47-180 Izbicko
tel. (077) 461 72 60, 461 72 21, 461 72 66
fax (077) 463 12 54
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10272195
w tym miesiącu: 86775
dzisiaj: 4821