Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice, gm. Izbicko

                                                                                          Izbicko, 2012-05-14

OŚ.DŚ.6220.1.2012

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY Izbicko

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Budowie gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice, gm. Izbicko

 

Na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

Wójt Gminy Izbicko podaje do publicznej wiadomości, co następuje:
 

1. Przystępuję do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

2. Na wniosek pełnomocnika inwestora Gminy Izbicko -  Pani Iwona Dołżycka  BiuroProjektów „DOMEL”. ul. Sokolnicka 5, 49-120 Dabrowa Niemodlińska z dnia 7 lutego 2012r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego Budowie gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice, gm. Izbicko

3. Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Izbicko.

4. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

5. Jednocześnie informuję zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12, pokój nr 2 oraz o możliwości składania uwag i wniosków.

6. Wnioski i uwagi można składać pisemnie, ustnie do protokołu oraz w formie elektronicznej na adres ug@izbicko.pl lub w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w terminie 21 dni od podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

7. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Izbicko.

 

 

Wójt Gminy Izbicko

Brygida Pytel

 

 

 

Zamieszczono:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Izbicko
  2. Tablica ogłoszeń sołectwa Otmice;
  3. Strona internetowa Urzędu Gminy Izbicko, Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.izbicko.pl;

 

Wersja XML