Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy Izbicko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Izbicko w 2017 roku

PDFZARZĄDZENIE W SPRAWIE ROZTRZYGNIECIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT (1).pdf
PDFPROTOKÓŁ.pdf

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2017r.

Wójt Gminy Izbicko ogłasza otwarty konkurs ofert na  realizację zadań publicznych  na terenie Gminy Izbicko w 2017  roku w zakresie:

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Nazwa zadania: Wspieranie usług w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez  pielęgniarki środowiskowe (na miejscu oraz w domu pacjenta) połączone z rehabilitacją leczniczą pacjentów na terenie Gminy Izbicko.

Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku i rekreacji oraz tworzenie odpowiednich warunków do realizacji tych celów.

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nazwa zadania: Wspieranie inicjatyw na rzecz integracji społeczności lokalnej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  wprowadziło nowe formularze oferty, umowy i sprawozdania.

PDFOGŁOSZENIE - OTWARTY KONKURS OFERT NA 2017R.pdf
 

PDFZARZĄDZENIE WÓJTA - POWOŁANIE KOMISJI I KARTA OCENY OFERT.pdf

DOCXOferta_nowa.docx

PDFINSTRUKCJA_Jak wypełnić ofertę_.pdf
 


Termin na złożenie oferty do 05.01.2017r. do godz. 14.00.


 

 

 

 

 

Wersja XML