Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

11. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy Izbicko"

Izbicko, 2016-10-26

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO

o wydanym postanowieniu – brak ooś

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 oraz  art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r.  353),

 

 

z a w i a d a m i a m
 

że  w  dniu   26 października 2015 roku   zostało  wydane  postanowienie  Nr OŚ.DŚ.6220.2.2016

o odstąpieniu  od  obowiązku    przeprowadzenia  oceny   oddziaływania   na     środowisko przedsięwzięcia   polegającego  na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów na terenie gminy Izbicko na wniosek Pana Grzegorza Rydian  pełnomocnika Związku Międzygminnego „Czysty Region”  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Z treścią zgromadzonej dokumentacji, materiałami w sprawie oraz treścią wyżej wymienionego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Izbicku pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

 

                                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                                         /  -  /

                                                                                                   Brygida Pytel

 

 

 

 

Wersja XML