Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o rozprawie administracyjnej dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz odaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu

Izbicko, 2016-07-25

OŚ.DŚ.6220.2.2014

 

 

OBWIESZCZENIE

O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ

 

Na podstawie art. 36 i art.33 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 89 i art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23), Wójt Gminy Izbicko zawiadamia, że 17 sierpnia 2016 r. o godz. 19 00 w Sali  budynku OSP Siedlec, ul. Wiejska 30, 47-180 Izbicko , odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie toczącego się postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacji istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu, na działce nr 200 obręb Siedlec na wniosek Państwa Gizeli i Bernarda Gorzel, Siedlec, ul. Wiejska 47, 47-180 Izbicko.

Zgodnie z art. 36 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa.

Zgodnie z art. 91 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron, uczestniczący w postępowaniu, mogą być jeszcze w sprawie inne strony, nie znane organowi administracji publicznej, należy ponadto o terminie, miejscu i przedmiocie rozprawy ogłosić w drodze obwieszczeń albo w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Izbicko oraz w miejscowości Siedlec oraz na stronie BIP-ie Urzędu.

                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                               /  -  /

                                                                                                       Brygida Pytel

Wersja XML