Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

8. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przeds. pn. "Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej o obsadzie łacznej 242 DJP zlokalizowanej na działce 465/4 obreb Poznowice"

                                                                                          Izbicko, 2016-07-14

 

OŚ.DŚ.6220.1.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY IZBICKO

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do chowu  trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łącznej 242 DJP zlokalizowanej na działce nr 465/4 obręb Poznowice”

 

Na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Izbicko podaje do publicznej wiadomości, co następuje:
 

1. Przystępuję do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

2. Na wniosek inwestora Pana Romana Cytera zam. ul. Kozielska 67, 47-100 Strzelce Opolskie reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Poskart Pracownia Usług Projektowych POSKART, ul. Wyspiańskiego 26, 47-303 Krapkowice  z dnia16 maja 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do chowu trzody chlewnej (chów warchlaków i tuczników) o obsadzie łącznej 242 DJP zlokalizowanej na działce nr 465/4 obręb Poznowice”.

3. Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Izbicko.

4. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich.

5. Jednocześnie informuję zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Izbicko,    ul. Powstańców Śląskich 12, pokój nr 2 oraz o możliwości składania uwag i wniosków.

6. Wnioski i uwagi można składać pisemnie, ustnie do protokołu oraz w formie elektronicznej na adres ug@izbicko.pl lub w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w terminie 21 dni od podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

7. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Izbicko.

 

          

 

                                                                                       Z-ca Wójta

                                                                                            /  -  /

                                                                                   Grzegorz Koprek

 

Wersja XML