Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

7. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o przystapieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddział. na środowisko przedsięwziecia "Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu przy ul. Wiejskiej 47"

                                                                                          Izbicko, 2016-06-21

 

OŚ.DŚ.6220.2.2014

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY IZBICKO

 

o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu, przy ul. Wiejskiej 47”

 

Na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Izbicko podaje do publicznej wiadomości, co następuje:
 

1. Przystępuję do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

2. Na wniosek inwestora Państwa Gizeli i Bernarda Gorzel, Siedlec, ul. Wiejska 47, 47-180 Izbicko  z dnia 7 lipca 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa chlewni o obsadzie do 80 DJP oraz adaptacja istniejącej przyległej wiaty na chlewnię w Siedlcu, przy ul. Wiejskiej 47”.

3. Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Izbicko.

4. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

5. Jednocześnie informuję zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Izbicko,    ul. Powstańców Śląskich 12, pokój nr 2 oraz o możliwości składania uwag i wniosków.

6. Wnioski i uwagi można składać pisemnie, ustnie do protokołu oraz w formie elektronicznej na adres ug@izbicko.pl lub w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w terminie 21 dni od podania niniejszego ogłoszenia do publicznej wiadomości.

7. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Izbicko.

 

          

                                                                                          Z-ca Wójta

                                                                                               /  -  /

                                                                                      Grzegorz Koprek                                                                               

                                                                                    

 

 

Wersja XML