Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o zakończeniu postępowania dowodowego o wydanie decyzji o środow. uwarunkowanich "Budowa węzła kruszeia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu..."

                                                                                          Izbicko, 2016-02-02

 

OŚ.DŚ.6220.7.2015

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY IZBICKO

 

o zakończeniu postępowania dowodowego

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

 

zawiadamiam

strony postępowania
 

że na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w dniu 3 lutego 2016 r. zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte na wniosek  Pana  Pana Roberta Grodeckiego, ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław pełnomocnika Zakładów Wapienniczych Lhoist S.A. w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła kruszenia wstępnego nowej kopalni, transport przenośnikiem taśmowym materiału z nowej kopalni do istniejącego zakładu wraz z drogą technologiczną oraz połączenie transportu z istniejącą łamiarnią wtórną wraz ze składowiskiem buforowym.

Strony maja prawo do wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów jak również strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony przed wydaniem decyzji.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko, pokój nr 2.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

          

 

                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                             /  -  /

                                                                                      Brygida Pytel

 

 

 

 

Wersja XML