Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

9. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wydanym postanowieniu - brak ooś dla zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"

Izbicko, 2015-11-09

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO

o wydanym postanowieniu – brak ooś

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania  administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 oraz  art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r.  1235 z późn. zm.),

 

 

z a w i a d a m i a m
 

że  w  dniu   9 listopada 2015 roku   zostało  wydane  postanowienie  Nr OŚ.DŚ.6220.4.2015

o odstąpieniu  od  obowiązku    przeprowadzenia  oceny   oddziaływania   na     środowisko przedsięwzięcia   polegającego  na przebudowie drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina na wniosek Pani Agnieszki Niedźwiedź pełnomocnika Gminy Izbicko o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Z treścią zgromadzonej dokumentacji, materiałami w sprawie oraz treścią wyżej wymienionego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Izbicku pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                                 /  -  /

                                                                                                            Brygida Pytel

 

Wersja XML