Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

6. Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko o wszczeciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o środow. uwarunkowaniach dla zadania"Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"

Izbicko, 2015-10-09

OŚ.DŚ.6220.4.2015

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO

 

 

 Wójt Gminy Izbicko zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 24 października 2013 r poz. 1235) podaje do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. : „przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina”. Lokalizacja przedsięwzięcia działka nr 1145, 1115, 1090 obreb Krotnica oraz działka nr 346/169 obręb Ozimek z wniosku złożonego w dniu 24.09.2015 r. przez Panią Agnieszkę Niedźwiedź pełnomocnika inwestora Gminy Izbicko, ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest na terenie Gminy Izbicko i Ozimek.

Jednocześnie informuje się, iż wnioskodawca w dniu 24.09.2015 r do ww. wniosku załączył „kartę informacyjną przedsięwzięcia”.

Zapoznanie się z przedmiotową dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Izbicku, ul. Powstańsów Śląskich 12, 47-180 Izbicko pok. nr 2 lub w formie elektronicznej e-mail: w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.

 

Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Izbicko.

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Izbicko, zaś organami właściwymi do wydania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowy powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich.

 

                                                                                              Z-ca Wójta

                                                                                                   /  -  /

                                                                                            Grzegorz Koprek          

 

 

Wersja XML