Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

5. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk."Pzrebudowa grogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina"

Izbicko, 2015-10-09

OŚ.DŚ.6220.4.2015

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) zawiadamia się, że na wniosek Pani Agnieszki Niedźwiedź Biuro Rachunkowo Projektowe GROSIK, ul. Kopernika 7, 47-180 Otmice działającej w imieniu Gminy Izbicko  zostało wszczęte  

postępowanie

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz-Krzyżowa Dolina”.

 Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 KPA strony mają prawo do czynnego udziału
w każdym stadium postępowania.

            Zgodnie z art. 73 § 1 KPA strony mają możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy: dokumentacją (wniosek, karta informacyjna przedsięwzięcia) w Urzędzie Gminy w Izbicku ul. Powstańców Śląskich 12,  pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 800 do 1700, wtorek ÷ czwartek 730 - 1530, piątek 730-1430 oraz wnieść pisemnie uwagi, wnioski lub zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

 

                                                                                                 Z-ca Wójta

                                                                                                       /  -  /

                                                                                              Grzegorz Koprek

Wersja XML