Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

3. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środ. uwarunk. "Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody o obsadzie 527 DJP w Poznowicach"

Izbicko, 2015-09-24

OŚ.DŚ.6220.3.2015

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 267) zawiadamia się, że na wniosek Pana Krzysztofa Sygit zam. ul. Wiejska 31c/4, Kalinów, 47-100 Strzelce Opolskie reprezentowanego przez pełnomocnika Pania Małgorzatę Poskart Pracownia Usług Projektowych POSKART, ul. Wyspiańskiego 26, 47-303 Krapkowice  zostało wszczęte  

postępowanie

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej o obsadzie łacznej 527 DJP zlokalizowanej na działce nr 465/5 obręb Poznowice”.

 Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 KPA strony mają prawo do czynnego udziału
w każdym stadium postępowania.

            Zgodnie z art. 73 § 1 KPA strony mają możliwość zapoznania się z materiałami dotyczącymi sprawy: dokumentacją (wniosek, raport o oddziaływaniu na środowisko) w Urzędzie Gminy w Izbicku ul. Powstańców Śląskich 12,  pokój nr 2 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 800 do 1700, wtorek ÷ czwartek 730 - 1530, piątek 730-1400 oraz wnieść pisemnie uwagi, wnioski lub zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

          

                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                      /  -  /

                                                                                               Brygida Pytel

                                                                                                                   

   

 

                                                                                                                  

Wersja XML