• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY

OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Z ZASOBU GMINY 

 

WÓJT GMINY IZBICKO

            działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity DzU z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (DzU z 2004 roku Nr 207, poz. 2108)                
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Mienia Gminy Izbicko:

 

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:

 

Nr Dz.

Nr KW

Powierzchnia

Położenie

Przeznaczenie

Cena zł

 

1192/2

36336/3

0,5380

Izbicko

U-4

280.000,00+Vat

132

42045/1

0,1188

Grabów

ŁV

2.500,00+Vat

136

42045/1

0,1560

Grabów

ŁV

2.500,00+Vat

CENA WYWOŁAWCZA dz. 1192/2 – 280.000,00 ZŁOTYCH,

WADIUM – 28.000,00 ZŁOTYCH,

POSTĄPIENIE MINIMALNE – 2800,00 ZŁOTYCH.

 

CENA WYWOŁAWCZA dz. 132 – 2.500,00 ZŁOTYCH,

WADIUM – 250,00ZŁOTYCH,

POSTĄPIENIE MINIMALNE – 30,00 ZŁOTYCH. 

 

CENA WYWOŁAWCZA dz. 136 – 2.500,00 ZŁOTYCH,

WADIUM – 250,00 ZŁOTYCH,

POSTĄPIENIE MINIMALNE – 30,00 ZŁOTYCH. 

Przetarg odbędzie się dnia 08 września 2015r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy  – sala narad  

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium (w pieniądzu) na konto Urzędu Gminy Izbicko w BS Izbicko Nr 34890710762006500020170005  do dnia 04 września  2015roku. Dowód wpłaty wadium musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium. Dowód wpłaty wadium należy okazać Komisji przetargowej w dniu przetargu. 

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu - nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. 

Oznaczenie oferowanej do sprzedaży działki, powierzchnia i określenie użytków i klas nieruchomości przedstawiono w oparciu o dane z Ewidencji gruntów i budynków. Ustalenie granic nieruchomości odbywać się będzie na wniosek i koszt nabywców.

Działka niezabudowana znajduje się w Izbicku, w planie zagospodarowania przestrzennego została oznaczona jako U-4  - tereny zabudowy usługowej . Obciążeń brak. 

Uczestnik przetargu składa oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu, położeniem, stanem i granicami nieruchomości oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń. 

Działki 132 i 136 zlokalizowane w Grabowie są działkami rolnymi i nie są objęte planem zagospodarowania. Obciążeń brak.

Jeżeli osoba ustalona w przetargu na nabywcę nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu aktu notarialnego, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 

Należność za nabycie nieruchomości płatna będzie w całości – przelewem na konto Gminy Izbicko w terminie do dnia poprzedzającego dzień zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz wpisów w księdze wieczystej ponoszą nabywcy.

Termin przejęcia nieruchomości w użytkowanie z dniem zawarcia umowy notarialnej.

Informacje dodatkowe : Urząd Gminy Izbicko ul. Powstańców Śl. 12,

                                       Pok. 4 nr tel. 4617221 wew. 127.

 

                                                                                                         Z-ca WÓJTA GMINY IZBICKO

                                                                                                                           /-/

                                                                                                                Grzegorz Koprek

 

Wersja XML

Urząd Gminy w Izbicku
ul. Powstańców Śl. 12
47-180 Izbicko
tel. (077) 461 72 60, 461 72 21, 461 72 66
fax (077) 463 12 54
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 10272497
w tym miesiącu: 87077
dzisiaj: 5123