Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia dla zadania budowa gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w Otmicach

OŚ.DŚ.6220.1.2012  Izbicko, 20.03.2012r.

 

ZAWIADOMIENIE
stron o wydaniu postanowienia
 
          Zawiadamiam, że tut. organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Gminnej zbiornicy odpadów komunalnych w miejscowości Otmice”, wszczętego na wniosek  z dnia 07.02.2012 roku Pani Iwony Dołżyckiej z Biura Projektów „DOMEL” działającej w imieniu Gminy Izbicko
wydał
postanowienie nr OŚ.DŚ.6220.1.2012 z dnia 20 marca 2012 roku o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu  oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 
 
          Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.
          W związku z powyższym w terminie 7 dni, strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Urzędzie Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 12 , 47-180 Izbicko w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00 .
 
 
Okres publikacji zawiadomienia: od dnia 20.03.2012 r. do 27.03.2012 r.
na stronie internetowej BIP: www.bip.izbicko.pl 
 
 Wójt Gminy
      / - /
Brygida Pytel
Wersja XML