Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

3. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanich "Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko-Ligota Dolna na odcinku Izbicko-Otmice".

Izbicko, 2014-08-07

OŚ.DŚ.6220.3.2014                                                                

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art.73 ust.1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z póżn. zm) oraz na podstawie art. 49, art. 61 § 4, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /(Dz.U. z 2013 r  poz.267 z późn. zm.),

zawiadamiam

 że na wniosek z dnia 01.08.2014 r. /data wpływu 06.08.2014r./ Biura Projektowo-Usługowego „ALDA” S.C. Hanna i Janusz Franiczek, ul. Skrzyszowska 39C, 44-300 Wodzisław Śląski działającego z upoważnienia Zarządu powiatu Strzeleckiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa wraz z budową ścieżki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809O Izbicko – Ligota Dolna na odcinku Izbicko - Otmice”

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje Wójt Gminy Izbicko po zasięgnięciu opinii następujących organów:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20 zgodnie z art.74 ust.3 w/w ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa, w myśl którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie.

 W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia można w Urzędzie Gminy w Izbicku ul. Powstańców Śląskich 12,  pokój nr 2,  w godzinach pracy Urzędu zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski.

 Niniejsze zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z treścią wniosku i zgłoszenia uwag i wniosków zostało podane do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Izbicku, na tablicy ogłoszeń sołectwa Izbicko, Otmice oraz zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

                                                                                                     Brygida Pytel

                                                                                                           /  -  /

                                                                                                     Wójt Gminy